Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ekopłatnik logo

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej systemu Ekopłatnik

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ekoplatnik.umww.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-24
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległosci 34, 61-714 Poznań
Telefon: 61 626 64 00
Email: dsi.sekretariat@umww.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki, w tym:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [CTRL] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Opera:

 • [SHIFT] oraz [+]: powiększenie widoku
 • [SHIFT] oraz [-]: pomniejszenie widoku

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Werda, e-mail: michal.werda@umww.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak dostępności cyfrowej należ składać pisemnie lub telefonicznie. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku, Małgorzata Knapczyk dsi.sekretariat@umww.pl. Telefon: 61 626 64 00.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Opis procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

 • Na piśmie osobiście.
 • Na piśmie za pośrednictwem poczty.
 • Drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej.
 • Drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

W razie odmowy realizacji żądania przez podmiot publiczny lub alternatywnego dostępu do informacji, skarga może zostać złożona do organów wyższego szczebla. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się przy al. Niepodległości 34, 61-714 w Poznaniu.

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34, 61-714 POZNAŃ

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Drzwi obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku
Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony we wspomagającą słuch pętlę indukcyjną.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.


AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18, 61-713 POZNAŃ

Dostępność wejścia
Główne wejście do kompleksu budynków zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości. Przy budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.br/> Przy ogólnodostępnym wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie ochrony oraz na holu głównym Punkt Informacyjny. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem od al. Niepodległości wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniona została przez windy osobowe z informacją głosową oraz platformy schodowe przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.


UL. KOŚCIUSZKI 95, 61-716 POZNAŃ

Dostępność wejścia
Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kościuszki. Wejście do budynku znajduje się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dostępność parkingu
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność budynku
Przy wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie ochrony.

Dostępność na pierwszą kondygnację dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest poprzez platformę schodową.

W budynku na pierwszej kondygnacji znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika ochrony, którego pomieszczenie zlokalizowane jest przy wejściu głównym.

Informacje dodatkowe

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Wprowadziliśmy w Ekopłatniku szereg nowoczesnych udogodnień, wśród który znajdują się:

Opisy pól formularzy

Przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane i uporządkowane aby przemieszczanie pomiędzy nimi było wygodne i intuicyjne.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Do grafik i zdjęć są dodawane opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.